Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

POWIĄZANIE KOOPERACYJNE

WRPO 1.6 » POWIĄZANIE KOOPERACYJNE

Dostrzegając potencjał firm z regionu Wielkopolski działających w dziedzinie zdrowego żywienia oraz dziedzinach pokrewnych oraz widząc korzyści wynikające z zacieśnionej współpracy pomiędzy organizacjami, którym zależy na rozwoju innowacyjnych technologii naturalnych na rzecz środowiska i zdrowego stylu życia oraz promowaniu zdrowego żywienia, organizacje i firmy: 

Przedsiębiorcy

Mikroorganizmy EM Michał Fedosz

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „JOLDAR” Dariusz Mańkowski

Mikronatura Człowiek  Sp. z o.o.

Mikronatura Środowisko Sp. z o.o.

ProBiotics Polska Magdalena Górska

Rolhurt Kazimierz Kosakowski

„U Witka” Witold Polus

Nova Systems Dawid Maus

Mikroorganizmy EM Michał Fedosz

Ornatus Wydawnictwo Grafika Użytkowa Anna Woźniak

Probioderma Sp. z o.o.

Instytucje otoczenia biznesu

Wielkopolski Instytut Jakości Sp. z o.o.

Instytucje badawcze/naukowe

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Centrum Badań i Ekspertyz Towaroznawczych

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu

postanowiły nawiązać współpracę w ramach Powiązania Kooperacyjnego, którego inicjatorem i liderem jest Fundacja „W HARMONII Z NATURĄ”. Celem powiązania jest podejmowanie wspólnych działań na rzecz promocji zdrowego żywienia i służących temu celowi technologii naturalnych.

Naszym celem jest:

  • Stworzenie sieci współpracy w zakresie dostępu do najnowszych rozwiązań w dziedzinie zdrowego żywienia, umożliwiającej efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału osób, doświadczeń, przedsiębiorstw, uczelni i szkół wyższych oraz instytucji otoczenia biznesu. 
  • Wspieranie przedsiębiorczości i  innowacyjności w obszarze zdrowego żywienia oraz sektorów pokrewnych na terenie Wielkopolski oraz tworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych uczelni wyższych i jednostek badawczo-rozwojowych.
  • Łączenie i rozwijanie zasobów, kompetencji oraz doświadczeń z obszaru zdrowego żywienia, w celu efektywnego wykorzystywania  zarówno istniejących możliwości, jak i szans związanych z rozwojem innowacyjnej gospodarki.
  • Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw regionu Wielkopolski poprzez efektywny transfer technologii. 
  • Pozyskiwanie nowych możliwości organizacyjnych, wymiana doświadczeń, przepływ informacji, wiedzy i umiejętności.

Powyższe cele realizowane będą poprzez:

  • Inicjowanie i koordynowanie działań, mających na celu tworzenie i umacnianie przychylnych warunków realizacji projektów innowacyjnych w zakresie zdrowego żywienia przez firmy i organizacje działające w Wielkopolsce.
  • Inicjowanie i rozwijanie kontaktów oraz nawiązywanie współpracy z instytucjami, organizacjami i firmami spoza Powiązania, w celu zapewnienia i ułatwienia Partnerom i ich pracownikom dostępu do  najnowszych osiągnieć wiedzy i technologii.
  • Inicjowanie i koordynowanie wspólnych projektów badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych oraz występowanie z wnioskami o dofinansowanie tych projektów z różnych funduszy, w szczególności z funduszy europejskich.
  • Organizowanie i koordynowanie działań umożliwiających rozwój i efektywne wykorzystywanie wiedzy, dostęp do specjalistycznych zasobów wiedzy i technologii oraz wymianę informacji i doświadczeń.

Uczestnikiem Powiązania może zostać instytucja, firma, organizacja lub jednostka samorządu terytorialnego i jej jednostka organizacyjna, prowadząca, bądź zamierzająca podjąć działalność w sektorze zdrowego żywienia lub sektorach pokrewnych, bądź też prowadząca działalność badawczą i naukową w tym zakresie. Powiązanie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych, a uczestnictwo w nim jest oparte na zasadach dobrowolności i woli współpracy. Serdecznie zapraszamy do udziału w naszej wspólnej inicjatywie!